مدیریت

اعضای هیئت مدیره

Haj Reza Hasanpoor 1000 x 1200 Pixel-min

محمدرضا حسن پور

رئیس هیئت مدیره

رامین حسن پور

نائب رئیس هیئت مدیره

222222

رامین علیپور

عضو هیئت مدیره

armin-min

آرمین واحد رضائی

عضو هیئت مدیره

تیم مدیران

armin-min

آرمین واحد رضائی

مدیرعامل

مشاوران