آغاز فصل برداشت زعفران

مجتمع کشت و صنعت بین المللی آذر تروند ارس با مساحتی در حدود 40 هکتار زمین، در فاز اول خود اقدام به کشت زعفران در زمینی به حدود 1 هکتار کرده است.

کشت زعفران با سنجش شرایط آب و هوایی منطقه، بررسی های تیم تحقیق و توسعه مجموعه و انجام امکان سنجی ها در اواسط شهریور ماه سال جاری صورت گرفته است.

مجتمع کشت و صنعت بین المللی آذر تروند ارس با مساحتی در حدود 40 هکتار زمین، در فاز اول خود اقدام به کشت زعفران در زمینی به حدود 1 هکتار کرده است.

کشت زعفران با سنجش شرایط آب و هوایی منطقه، بررسی های تیم تحقیق و توسعه مجموعه و انجام امکان سنجی ها در اواسط شهریور ماه سال جاری صورت گرفته است.

مجتمع کشت و صنعت بین المللی آذر تروند ارس با مساحتی در حدود 40 هکتار زمین، در فاز اول خود اقدام به کشت زعفران در زمینی به حدود 1 هکتار کرده است.

کشت زعفران با سنجش شرایط آب و هوایی منطقه، بررسی های تیم تحقیق و توسعه مجموعه و انجام امکان سنجی ها در اواسط شهریور ماه سال جاری صورت گرفته است.

مطالب مشابه

Need Help? Chat with us